Onbezorgd overstappen naar CENT Lonen?

In slechts 5 eenvoudige stappen doet CENT Lonen het werk:
  • Stap 1 - Doorsturen output huidige verwerker
  • Stap 2 - Inrichten van salarisadministratie door CENT Lonen
  • Stap 3 - Schaduwdraaien van de aangeleverde maand
  • Stap 4 - Controle, analyse en communiceren van de verschillen
  • Stap 5 - LIVE

 

01.01.18
lees meer

Premiekorting voor jonge werknemers

Omdat de jeugdwerkloosheid nog altijd te hoog is, wordt per 1 juli 2015 de premiekorting voor jongeren verruimd. Daarnaast wordt de tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat u in een vacature expliciet om jongeren van 18 tot 27 jaar mag vragen, verlengd tot 1 januari 2017.

Een andere maatregel die de minister neemt om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen, is de verruiming van de premiekorting voor het aannemen van jongeren. Vanaf 1 juli 2015 mag u deze premiekorting al toepassen als u een jongere van 18 tot 27 jaar in dienst neemt voor minimaal 24 uur per week. Momenteel moet de jongere een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 32 uur per week.


01.05.15
lees meer

Overgangsregeling transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers die minimaal twee jaar in dienst geweest zijn recht op een transitievergoeding als het dienstverband stopt op initiatief van de werkgever. Per dienstjaar heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van 1/3 maandsalaris. Voor alle jaren die hij langer dan 10 jaar in dienst geweest is bedraagt de vergoeding 1/2 maandsalaris. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000 of een jaarsalaris als dit hoger is.

15.02.15
lees meer

Loon contant betalen niet meer toegestaan

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon (WML) giraal over te maken aan werknemers. Eventueel mogen ze het restant nog wel contant uitbetalen. Het is dus niet meer toegestaan het salaris volledig contant uit te betalen. 
05.11.14
lees meer

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Bepaalde tijd contract verlengen of beëindigen: Altijd aanzeggen!
Bij een arbeidsovereenkomst voor een half jaar of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde de werknemer schriftelijk informeren of hij het contract wel of niet gaat verlengen. Tegelijk met die informatie moet de werkgever zijn werknemer informeren over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

Laat de werkgever na om de werknemer schriftelijk te informeren over zijn voornemen dan dient hij een maandloon te betalen als vergoeding, ook al blijft werknemer in dienst!

Informeert de werkgever de werknemer te laat, dan moet hij een vergoeding betalen voor de termijn dat hij te laat is.

Als  werkgever nalaat om de voorwaarden door te geven, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht voortgezet te worden onder dezelfde voorwaarden voor ten hoogste een jaar.

Deze regels gelden niet als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan 6 maanden of niet eindigt op een kalenderdatum maar op een ander objectief bepaalbaar tijdstip zoals het einde van een project.

28.10.14
lees meer

Wat is voor de WKR noodzakelijke apparatuur?

Het Belastingplan 2015 specificeert wat er in het kader van de werkkostenregeling (WKR) precies wordt verstaan onder gereedschappen en onder communicatie- en computerapparatuur. Deze voorzieningen mag u per 2015 onder voorwaarden vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen zonder rekening te houden met een eventueel privévoordeel voor de werknemer. 

30.09.14
lees meer

Contracten met bepaalde tijd per 1 januari 2015

Per 1 juli 2014 zouden er enkele belangrijke wijzigingen voor contracten met bepaalde tijd komen. De meeste van deze wijzigingen zijn uitgesteld en worden pas per 1 januari 2015 doorgevoerd. De volgende wijzigingen vinden plaats:17.06.14
lees meer

 
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Vraag een offerte aan