Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Omzetdaling

De omzetdaling wordt berekend door de gemiddelde maandomzet te berekenen van 2019. Als een onderneming later is gestart, dan wordt de gemiddelde maandomzet berekend vanaf het moment dat de bedrijfsuitoefening is gestart tot en met februari 2020.

De periode van de omzetvermindering betreft een aaneengesloten periode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei. Bij de uiteindelijke afrekening kan daar niet meer van worden afgeweken. De omzetdaling moet minimaal 20% zijn over een periode van 3 maanden.

De omzetvermindering wordt gedeeld door de gemiddelde maandomzet van 2019 en dat leidt tot een percentage omzetvermindering.

Voorbeeld:

Indien de gemiddelde maandomzet in 2019 is vastgesteld op € 50.000,- en de huidige omzet komt naar verwachting uit op € 20.000 per maand, dan is de vermindering € 30.000 per maand. Dit resulteert in een percentage omzetvermindering van 60% (€ 30.000 : € 50.000).

Loonsom

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het SV-loon van de maand januari 2020. Hierbij is het loon gemaximeerd op € 9.538 per werknemer per maand. De loonsom wordt verhoogd met 30% werkgeverslasten.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de loonsom is een maximum. Bij een lagere omzetdaling zal de tegemoetkoming evenredig worden verlaagd.

Formule

De formule voor de berekening van de tegemoetkoming is:

A x B x 3 x 1,3 x 90%
A             =             percentage omzetdaling
B             =             loonsom op basis van SV-loon aangifte januari ‘20
3             =             periode van 3 maanden
1,3          =             factor voor ophoging werkgeverslasten (30%)
90%        =             percentage van de tegemoetkoming

Van het bedrag van de tegemoetkoming wordt 80% als voorschot uitgekeerd, verdeeld over 3 maanden.

Voorbeeld:

Uitgangspunten:

Omzetvermindering                      : 60%
Loonsom januari 2020                  : € 20.000,-

Berekening:

60% x € 20.000,- x 3 x 1,3 x 90%  = € 42.120,- tegemoetkoming over 3 maanden.

Bedrag per maand                         = € 14.040,-

Het voorschot bedraagt 80% van € 14.040,- en komt daarmee op € 11.232,- per maand gedurende 3 maanden.

Uitkering voorschot (verwachting)

Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal een voorschot van 80% worden uitgekeerd. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Er wordt gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren.

Definitieve berekening

Binnen 22 weken na de afloop van de meetperiode dienen de daadwerkelijke gegevens te worden aangeleverd en zal beoordeeld worden of aan de verplichtingen is voldaan. Binnen 24 weken nadien wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Dit kan een terugvordering of nabetaling tot gevolg hebben. De regeling geeft aan dat een accountantsverklaring is vereist.

Procedure indienen en openstelling

De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april. Het is nog niet zeker of dat wordt gehaald.

Het aanvraagformulier zal dan via het UWV beschikbaar worden gesteld.

Op het formulier moet het volgende worden ingevuld:

  1. Het loonheffingennummer (het nummer staat op uw aangifte loonheffingen vermeld).
  2. De procentuele verwachte omzetdaling.
  3. De aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht.
  4. Het IBAN rekeningnummer van het bedrijf ten behoeve van de uitbetaling van de tegemoetkoming.
  5. Het dossiernummer van de WTV-aanvraag (indien deze al was ingediend).

U kunt de aanvraag zelf verzorgen of wij kunnen de aanvraag voor u verzorgen. Indien u de aanvraag door ons wilt laten verzorgen dan verzoeken wij u de informatie met betrekking tot de onderdelen 2, 3 en 5 (indien van toepassing) per mail aan ons door te geven.

Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Deze regeling beoogt werkgelegenheidsverlies te voorkomen door te voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten die de werkgever maakt. Om die reden wordt van de werkgever verlangd zich er bij de aanvraag van de NOW aan te committeren geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt.

Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, dan zal 150% van het loon van de ontslagen werknemers op de loonsom in mindering worden gebracht.


01.04.20
terug
Terug naar overzicht

 
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Vraag een offerte aan